Menu Zavrieť

Kategória

Dátum: 22.06.2019

Miesto konania: Koliba Hubková (Humenné)

Nočná časovka jednotlivcov na horských bicykloch, ktorá sa uskutoční v lesoparku Hubková v Humennom.

Trasa:

 • Dĺžka: 12 km
 • Prevýšenie: 300 m

Kategórie:

 • Juniori – do 18 rokov
 • Muži A – do 40 rokov
 • Muži B – nad 40 rokov
 • Ženy

Registrácia:

 • Na preteky sa môžete prihlásiť cez on-line registráciu nalaboreckamtb.sk, www.racetime.skdo 18.06.2019.
 • Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu.

Za registrovaného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného do 18.6.2019(!)

 • On-line registrovaný pretekár získava v cene štartovného prezentačnú tašku s darčekom a večeru po preteku.
 • Pri registrácií v deň preteku pretekárom negarantujeme prezentačnú tašku a večeru po preteku.

Prezentácia – na mieste štartu

 • 19:00 – 20:30 hod.

Za registrovaného ste považovaní až po zaplatení štartovného.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii (!)

Štartovné:

 • Výška štartovného pri on-line registrácií: 5.00€ (s úhradou do 18.6.2019)
 • Výška štartovného pri registrácií na mieste: 6.00€

On-line registrovaný pretekár získava v cene štartovného prezentačnú tašku s darčekom a večeru po preteku. Za registrovaného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného do 18.6.2019 (!)

Pri registrácií v deň preteku pretekárom negarantujeme prezentačnú tašku a večeru po preteku.

Štart a cieľ:

 • Koliba Hubková (Humenné)

48° 56´ 48.3303211˝ N

21° 56´ 16.9234657˝ E

Začiatok pretekov:

 • Štart prvého pretekára o 21:00 hod

Pretekári štartujú v 60 sekundových intervaloch.

Povrch:

 • Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky ( Singletracky )

Podmienky účasti:

 • Certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov (kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš pretek!!!), v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný).
 • Osvetlenie postačujúce pre účastníka na bezpečný prechod vyznačenou trasou.
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
 • Pretek sa ide za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné riziko.
 • Usporiadateľ nezodpovedá na škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania.
 • Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu mimo vyznačené miesta.
 • Ak účastník opustí trať z hocijakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.
 • Odporúčame lekársku prehliadku.
 • Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Podmienky a povinnosti účastníkov

 • Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácií písomný súhlas zákonného zástupcu (!).
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 • Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
 • Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať. Sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 • Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
 • Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 • Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Použité obaly od tyčiniek a gélov vziať so sebou.
 • Klasifikovaní budú iba účastníci, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 • Účastník preteku ako aj zákonný zástupca svojim podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára / účastníka pretekov / za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
 • Pretekár si je vedomý, že svojou prezentáciou priamo pred štartom odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami.

Dodatočné informácie:

 • Platby on-line prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Informácie:

 • Registrácia: Peter Varga, 0907 446 959
 • Značenie trate: Michal Danko, 0950 442 448
 • info@laboreckamtb.sk
 • www.laboreckamtb.sk

Trať nočného preteku:

 

FUN BIKE INT. Night Riders 2019_trať

Registrácia na FUN BIKE INT. Night Riders 2019

Po registrácií a on-line platbe je potrebné si vytlačit alebo uložiť do telefónu pdf súbor, ktorý Vám bol zaslaný emailom.
V súbore sa nachádza QR kód, ktorý bude pri prezentácií na mieste preteku vyžadovaný !!!