Menu Zavrieť

Kategória

PROPOZÍCIE

Nočná časovka jednotlivcov na horských bicykloch, ktorá sa uskutoční v lesoparku Hubková v Humennom.

Dátum: 05.09.2020 (sobota)

Miesto konania: Koliba Hubková (Humenné)

 

TRASA

Presná dĺžka trate bude určená v deň pred preteku v závislosti od počasia a ťažby!

Dĺžka 14,5 km 

Prevýšenie 320 m

Počas celého dňa si budete môcť vyskúšať cyklistické trenažéry SARIS od nášho partnera TAKERA SPORTS  

www.saris-autonosice.sk

KATEGÓRIE

 • Juniori do 18 rokov
 • Muži A do 40 rokov
 • Muži B nad 40 rokov
 • Ženy
 • Elektro – zmiešaná kategória

REGISTRÁCIA

Na preteky sa môžete prihlásiť cez on-line registráciu na www.laboreckamtb.sk, www.racetime.sk do 30.08.2020.

Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu.

 Za registrovaného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného do  30.8.2020(!)

POČET PRETEKÁROV JE LIMITOVANÝ NA 70 !

On-line registrovaný pretekár získava v cene štartovné číslo, občerstvenie na trati a večeru a nápoj v cieli.

 Pri registrácií v deň preteku pretekárom negarantujeme večeru a nápoj v cieli.

PREZENTÁCIA PRETEKÁROV

Od 16:00 do 19:00 hod. na kolibe Hubková

Za registrovaného ste považovaní až po zaplatení štartovného.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii (!)

ŠTARTOVNÉ

 • Výška štartovného pri on-line registrácií:           10.00 € (s úhradou do 30.8.2020)
 • Výška štartovného pri registrácií na mieste:      15.00 €

ZAČIATOK PRETEKU

Štart prvého pretekára od 20:00 hod.

Pretekári štartujú v 60 sekundových intervaloch.

Poradie štartujúcich určuje poradie pri prezentácií, ktoré bude zverejnené po 19:00 hod. po ukončení registrácie.

PODMIENKY ÚČASTI

 • Certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov (kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš pretek!!!), v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný).
 • Osvetlenie postačujúce pre účastníka na bezpečný prechod vyznačenou trasou.
 • Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.
 • Pretek sa ide za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné riziko.
 • Usporiadateľ nezodpovedá na škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania.
 • Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu  mimo vyznačené miesta.
 • Ak účastník opustí trať z hocijakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.
 • Odporúčame lekársku prehliadku.
 • Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

PODMIENKY A POVINNOSTI PRETEKÁROV

 • Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácií písomný súhlas zákonného zástupcu (!).
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 • Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
 • Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať. Sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 • Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
 • Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
 • Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Použité obaly od tyčiniek a gélov vziať so sebou.
 • Klasifikovaní budú iba účastníci, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 • Účastník preteku ako aj zákonný zástupca svojim podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára / účastníka pretekov / za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
 • Pretekár si je vedomý, že svojou prezentáciou priamo pred štartom odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Platby on-line prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.

Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.

V prípade neuskutočnenia FUN BIKE INT. Night Riders 2020 z dôvodu živelnej pohromy, alebo pandémie sa štartovné nevracia.

Registrácia na FUN BIKE INT. Night Riders 2020

Po registrácií a on-line platbe je potrebné si vytlačit alebo uložiť do telefónu .pdf súbor, ktorý Vám bol zaslaný emailom.
V súbore sa nachádza QR kód, ktorý bude pri prezentácií na mieste preteku vyžadovaný !!!

Od 1. Septembra 2020 platia nové nariadenia Úradu Verejného Zdravotníctva pri organizovaní športových podujatí. Preto prosím dodržujte tieto pokyny:

– Vstup do areálu Koliba Hubková len s rúškom, šatkou alebo šálom na tvári 


 – Pri vstupe použite dezifekčný prostriedok na ruky

– Dodržujte odstup 2 m 

INFORMÁCIE

Registrácia: Peter Varga

Značenie trate: Michal Danko, 0950 442 448

info@laboreckamtb.sk

www.laboreckamtb.sk